Motie Loomans Vrij­ko­mende agra­rische locaties bestemmen voor exten­si­vering of natuur


6 november 2020

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 6 november 2016, Gelezen G-20-065 Statenvoorstel Programmabegroting 2021 (GS 2020-37677)

Constaterende dat:

 • Met name in het kader van het stikstofbeleid en de warme sanering varkenshouderij er, door het stoppen van ondernemers, locaties met een agrarische bestemming vrij zullen komen

 • Mogelijkerwijs er ook om andere redenen in de nabijheid van natuurgebieden (Natura 2000 en goudgroene natuur) agrarische locaties ter beschikking zullen komen

  Overwegende dat:

 • De effectiviteit van het stikstofbeleid vergroot wordt als deze vrijgekomen locaties een (gemengde) natuurbestemming zouden krijgen, dan wel een bestemming voor extensief agrarisch gebruik, zoals kringlooplandbouw en/of natuurinclusief ondernemen

 • Zonder verandering van de bestemming het mogelijk is dat intensief agrarisch gebruik wordt gecontinueerd

  Van mening zijnde dat:

  • Kansen moeten worden benut om de effectiviteit van het stikstofbeleid zo groot mogelijk te maken

  • Kringlooplandbouw en natuurinclusief ondernemen het waard zijn om gestimuleerd te worden

   Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

  • Als beleidslijn te kiezen om vrijkomende agrarische locaties te (doen) bestemmen voor extensieve agrarische activiteiten of (gemengd) natuur

  • Dit beleid op te nemen in de Omgevingsvisie, en in de Omgevingsverordening

  • Zolang dit beleid nog niet formeel is vastgelegd een daartoe stemmend voorbereidingsbesluit te nemen, dan wel in overleg te gaan met gemeenten om te bewerkstelligen dat dit beleid gevolgd wordt

   En gaan over tot de orde van de dag,

   Peter Loomans

   Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Loomans Benut kansen voor CO2-reductie bij inkoop en aanbesteding

Lees verder

Amendement Loomans Heropen uitvoeringsbesprekingen met eigenaar Kasteel Reijmersbeek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer