Motie Loomans Benut kansen voor CO2-reductie bij inkoop en aanbe­steding


6 november 2020

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 6 november 2016, kennisgenomen hebbend van de Programmabegroting 2021

Constaterende dat:

  • Het Planbureau voor de Leefomgeving recent heeft vastgesteld dat Nederland stevig achterloopt bij het behalen van de geldende reductiedoelstelling 2030 voor broeikasgassen van 49% t.o.v. 1990, en door nieuw beleid daarvan nog 1/3 zal moeten realiseren
  • De provincie door inkoop en aanbestedingsbeleid kan bijdragen aan reductie van CO2-emissies, waarvoor o.a. als instrument de CO2-prestatieladder beschikbaar is

Overwegende dat:

  • Hoewel Rijksbeleid daarvoor de grote aanzet zal moeten leveren, ook provincies datgene zullen moeten doen om hun bijdrage te leveren
  • Provincie Limburg het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen mede heeft ondertekend
  • In de geldende Nota Inkoop en aanbestedingsbeleid 2019 bij Maatschappelijk verantwoord inkopen voor CO2 echter slechts als vereiste is opgenomen dat CO2 uitstoot en reducerende en compenserende maatregelen “inzichtelijk worden gemaakt”
  • Het mogelijk is om eisen aan reductie en compensatie in gunningsvoorwaarden op te nemen, dan wel daarvoor extra punten toe te kennen

Van mening zijnde dat:

  • Provincies bij het terugbrengen van CO2-emissies hun bijdrage moeten leveren, waar mogelijk, en de tijd van vrijblijvendheid voorbij is
  • Concrete kansen derhalve gegrepen moeten worden

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

  • De Nota Inkoop en aanbestedingsbeleid 2019 aan te passen door voor reductie en compensatie van CO2 concrete eisen op te nemen, en in ieder geval extra punten toe te kennen bij het gunnen van opdrachten;
  • De aldus aangepaste Nota aan Provinciale Staten voor te leggen.

En gaan over tot de orde van de dag,

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen