Motie Loomans Limburgse biodi­ver­siteit behouden en versterken in Natuur­pro­gramma 2021-2030


6 november 2020

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 6 november 2016

Gelezen G-20-065 Statenvoorstel Programmabegroting 2021 (GS 2020-37677)

Constaterende dat:

 • In de Programmabegroting 2021 (p. 189) de opstelling van een Natuurprogramma 2021-2030 wordt aangekondigd, als opvolger van de Natuurvisie Limburg 2016;

 • In de Natuurvisie Limburg 2016 behoud van de biodiversiteit in de provincie als doelstelling is opgenomen, maar het behalen van deze doelstelling nog niet is geëvalueerd;

  Overwegende dat:
 • Er ook op provinciaal niveau indicatoren zijn voor biodiversiteit, zoals de Index Natuur en Landschap, die ten grondslag ligt aan de Natuurbeheerplannen van provincies;

 • Het gebruikelijk en wenselijk is bestaand beleid eerst te evalueren voordat nieuw beleid wordt vastgesteld;

  Van mening zijnde dat:

 • Het wenselijk is dat vanuit Provinciale Staten richting wordt gegeven aan het op te stellen Natuurprogramma, dat tien jaar zal gelden, en ook concrete maatregelen zal bevatten;

 • Minimaal behoud van biodiversiteit, en versterking waar mogelijk, de richtlijn moet zijn voor het nieuwe Natuurprogramma;

 • Versterking zich met name zou moeten richten op typerende Limburgse soorten, die voor hun overleven van de lokale kwaliteit van hun natuurlijke leefomgeving afhankelijk zijn;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • Bij de opstelling van het Natuurprogramma 2021-2030 allereerst aan de hand van indicatoren te evalueren of de doelstelling biodiversiteitsbehoud uit de Natuurvisie 2016 is behaald;

 • Als doelstelling voor het Natuurprogramma 2021-2030 behoud van biodiversiteit, en versterking waar mogelijk, te hanteren;

 • Daarbij door concrete maatregelen ook eventuele geconstateerde achteruitgang in de periode 2016-2021 te compenseren;

 • Bij versterking van de biodiversiteit met name aandacht te schenken aan de leefomgeving van unieke Limburgse soorten.

  En gaan over tot de orde van de dag,

  Peter Loomans

  Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen