Motie Loomans Bescherm haas en konijn


6 november 2020
Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 6 november 2016,

Gelezen G-20-065 Statenvoorstel Programmabegroting 2021 (GS 2020-37677)

Constaterende dat:

 • Op de geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren (Staatscourant 3 nov. jl,, 2020, 56788) nu konijn en haas als gevoelige soorten zijn opgenomen

 • De Minister van LNV daarbij vermeldt dat van deze soorten de populatiegrootte met 60% is afgenomen sinds 1950

 • Vanuit de landelijke wetgeving de seizoensjacht op deze soorten (wildlijst) nog steeds open staat, en opname op de Rode Lijst nog geen wettelijke bescherming biedt

 • De voortgaande seizoensjacht een negatieve invloed heeft op de overlevingsmogelijkheden van deze soorten

  Overwegende dat:

 • De Minister met de opname op de Rode Lijst erkent dat er risico‚Äôs zijn voor het overleven van haas en konijn, zonder daarbij echter de wildlijst aan te passen

 • De provincie zelf alleen de mogelijkheid heeft om terughoudend op te treden bij het toekennen van ontheffingen Wet natuurbescherming voor het doden van deze dieren in het kader van populatiebeheer of schadebestrijding

 • De provincie niet de wettelijke mogelijkheden heeft om de seizoensjacht te verbieden of beperken, anders dan op grond van weersomstandigheden

  Van mening zijnde dat:

  • Het toch wel een dieptepunt is dat vroeger algemeen voorkomende soorten als haas en konijn nu op de Rode Lijst terecht zijn gekomen

  • Datgene gedaan moet worden wat mogelijk is om te voorkomen dat deze soorten nog verder in de gevarenzone komen

   Verzoeken GS om:

Terughoudend op te treden bij het toekennen van ontheffingen Wet natuurbescherming voor het doden van deze dieren in het kader van populatiebeheer of schadebestrijding

Spreken uit dat:

 • Het gewenst is dat konijn en haas als soorten van de landelijke wildlijst worden afgevoerd

 • Verzoeken GS dit standpunt aan de Minister van LNV over te brengen

  En gaan over tot de orde van de dag

  Peter Loomans

  Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen