Motie Loomans Uitvoeren herstel­maat­re­gelen Invasieve exoten


5 februari 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 5 februari 2021,

Constaterende dat:

 • De EU-exotenverordening als doel heeft de biodiversiteit te beschermen[1];
 • Hiertoe verwijder- of beheersmaatregelen getroffen moeten worden;
 • De EU-exotenverordening lidstaten opdraagt[2] om passende herstelmaatregelen te treffen na ingrijpen;
 • Herstelmaatregelen in de vorm van herplanting van inheemse soorten ontbreken in het Statenvoorstel;

Overwegende dat:

 • Passende herstelmaatregelen een verstoord ecosysteem beter in staat stelt het hoofd te bieden aan invasieve uitheemse exoten;
 • Herstelmaatregelen preventief werken tegen een nieuwe exotische invasie;

Van mening zijnde dat:

 • Passende maatregelen bestaan uit herplanting van inheemse flora nadat invasieve uitheemse flora verwijderd of beheerd is;
 • De Limburgse biodiversiteit het best beschermd wordt door herstelmaatregelen te nemen;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

 • Herstelmaatregelen te laten bestaan uit herplanting van inheemse soorten;
 • Deze herplanting uit te voeren voor alle uitheemse invasieve exoten;
 • Hiervoor de middelen zoals gesteld in het Statenvoorstel ‘Plan van Aanpak Invasieve Exoten’ aan te wenden.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Loomans

Partij voor de Dieren

[1] Art. 4 lid 3 EU-exotenverordening.

[2] Art. 20 lid 1 EU-exotenverordening.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen