Motie Plusquin Zinnig en zuinig besteden provin­ciale subsidies


3 juni 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 3 juni 2021,

Constaterende dat:

  • Volgens het onderzoeksrapport ‘Provinciale concerncontroller’ de huidige sturingsmogelijkheden van de provincie beperkt zijn om toe te zien op de good governance van haar partners;
  • Er reeds een landelijke governance code bestaat voor cultuursubsidies, maar niet voor overige domeinen;
  • Het onderzoeksrapport de provincie adviseert deze governance code analoog toe te passen op overige subsidiedomeinen;

Overwegende dat:

  • Het collegeprogramma ‘Vernieuwend verbinden’ uit 2019 wenst om provinciale gelden zinnig en zuinig te besteden;
  • Dit collegeprogramma door het nieuwe college op hoofdlijnen zal worden voortgezet;
  • Een good governance-toets bij subsidieverlening borgt dat provinciale gelden zinnig besteed worden;

Van mening zijnde dat:

  • Misbruik van provinciale subsidies mogelijk voorkomen had kunnen worden met een good-governance toets;

Roepen het college van gedeputeerde staten op om:

  • In alle subsidiedomeinen een good governance-toets toe te passen alvorens subsidie verleend wordt;
  • Over deze uitvoering te rapporteren aan provinciale staten.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen