Motie Plusquin Invoeren lobby­re­gister bij het Limburgse provin­cie­be­stuur


3 juni 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 3 juni 2021,

Constaterende dat:

  • Provinciale staten tot een nieuwe Limburgse bestuurscultuur moeten komen;
  • Deze bestuurscultuur begrijpelijker, transparanter en controleerbaarder moet zijn;
  • Een openbaar lobbyregister in het concept-addendum benoemd wordt;

Overwegende dat:

  • De Europese Unie reeds een openbaar lobbyregister kent;
  • Een openbaar lobbyregister inzichten biedt in welke organisaties invloed hebben op de besluitvorming en geldstromen bij de provincie Limburg;

Van mening zijnde dat:

  • Openbaarheid van bestuur een groot goed is;
  • Een openbaar lobbyregister de nieuwe Limburgse bestuurscultuur begrijpelijker, transparanter en controleerbaarder maakt;

Roept het college van gedeputeerde staten van Limburg op om:

  • Een openbaar lobbyregister in te voeren bij het Limburgse provinciebestuur;
  • Over deze voortgang te rapporteren aan provinciale staten.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen