Motie Loomans Lokaal eigendom reali­seren RES


18 juni 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 18 juni 2021, kennisgenomen hebbend van het Statenvoorstel Limburgse Regionale Energiestrategieën (G 21-017),

Constaterende dat:

  • In het Klimaatakkoord voor de energietransitie de doelstelling 50% Lokaal eigendom is verankerd
  • Deze doelstelling maatschappelijk breed gedragen is

Overwegende dat:

  • De Participatiecoalitie, gesteund door het Ministerie van EZK, een stappenplan Lokaal Eigendom heeft uitgebracht
  • Vooralsnog lokaal eigendom alleen maar gefaciliteerd kan worden
  • In Denemarken er wel een meer verplichtend wettelijk kader bestaat

Van mening zijnde dat:

  • Het realiseren van de doelstelling m.b.t. Lokaal eigendom van groot belang is om draagvlak voor de energietransitie te behouden en creëren
  • Daartoe gemonitord dient te worden of deze doelstelling met het huidig juridisch instrumentarium wel bereikt wordt

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

  • Een handreiking financiële participatie en lokaal eigendom te maken en aan gemeentes ter beschikking te stellen
  • Te monitoren in hoeverre de doelstelling 50% lokaal eigendom bij de projecten in Limburg gehaald wordt, en daarover in 2023 (eind van de collegeperiode) te rapporteren
  • Tezamen met andere provincies en het Rijk te verkennen hoe het wettelijk instrumentarium hiervoor versterkt kan worden

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen