Motie Loomans Vogel­trek­routes betrekken bij uitwerking RES


18 juni 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 18 juni 2021, kennis genomen hebbend van het Statenvoorstel Limburgse Regionale Energiestrategieën (G 21-017),

Constaterende dat:

  • Limburg volgens de “Gevoeligheidskaart windturbines en vogeltrek” van Sovon e.a. tot de risicogebieden behoort wat betreft vogeltrekroutes,
  • Nu nog bij de keus van concrete locaties en plaatsing van turbines rekening kan worden gehouden met negatieve effecten op trekvogels;

Overwegende dat:

  • De informatie van Sovon e.a. nog niet specifiek genoeg is om op projectniveau te kunnen gebruiken,
  • Het niet doelmatig is om telkens op projectniveau de detailinformatie over vogeltrekroutes te verzamelen;

Van mening zijnde dat:

  • Bij de uitwerking van de RES-zoekgebieden naar exacte locaties en plaatsing hoogwaardige informatie over vogeltrekroutes gebruikt dient te worden

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

  • Voor de hele provincie vogeltrekroutes op detailniveau en met hoge kwaliteit in kaart te brengen,
  • Gemeentes te verplichten deze informatie te gebruiken bij de keuze van locaties, plaatsing en stilstandvoorzieningen van windturbines;

En gaan over tot de orde van de dag

P. Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, FvD, SVL

Tegen

GroenLinks, PVV, D66, PvdA, LOKAAL-LIMBURG, VVD, CDA