Motie Loomans Koppel biodi­ver­siteit aan de ener­gie­tran­sitie


18 juni 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 18 juni 2021,
kennisgenomen hebbend van het Statenvoorstel Limburgse Regionale Energiestrategieën (G 21-017),

Constaterende dat:

  • De biodiversiteit wereldwijd, en ook in Nederland, ongekend snel achteruitgaat;
  • Het verlies aan natuur en biodiversiteit risico’s oplevert voor onze gezondheid, economie en bestaansmiddelen;

Overwegende dat:

  • Het nodig is om duurzame energie op grotere schaal op te wekken;
  • De energietransitie en de RES een negatieve impact kunnen hebben op de Limburgse biodiversiteit;
  • Er mogelijkheden zijn om duurzame energieprojecten zo uit te voeren dat de biodiversiteit er niet onder lijdt;
  • Met name bij zonneparken er al diverse concrete voorbeelden zijn waarbij duurzame energie met biodiversiteit wordt gecombineerd;

Van mening zijnde dat:

  • Het opwekken van duurzame energie niet ten koste mag gaan van Limburgse biodiversiteit;

Roepen het college van gedeputeerde staten op om:

  • De energietransitie waar mogelijk aan opgaven voor biodiversiteitsherstel- en versterking te koppelen en dat ook te doen in het vervolgtraject van de RES;
  • Over deze voortgang te rapporteren aan provinciale staten.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SVL, SP, GL, D66, PvdA

Tegen

CDA, LOKAAL-LIMBURG, PVV, FvD, VVD