Motie Plusquin Voor­leggen publiek­rech­te­lijke Regeling melden vermoeden van een misstand


12 november 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 12 november 2021, gehoord de discussie over agendapunt 7.2 Gedragscode integriteit,

Constaterende dat:

 • De huidige Regeling melden vermoeden van een misstand als Bijlage bij de CAO is opgenomen;

 • Deze Regeling, en de daarin vervatte rapportageverplichting, daarmee geen publiekrechtelijk karakter heeft;

 • In januari 2020 de wet Normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht is geworden, wat voor de VNG aanleiding is geweest een Modelregeling melden vermoeden van een misstand op te stellen, en aan de leden aan te bieden;

  Overwegende dat:

 • De misstanden waarop de Regeling betrekking heeft een maatschappelijk karakter hebben (zie art. 1c Definities);

 • Provinciale staten van de provincie Groningen al in 2017 deze regeling publiekrechtelijk hebben vastgesteld (en die niet als enige);

 • De EU-klokkenluidersrichtlijn op 17 december 2021 van toepassing wordt, met als doel een betere bescherming van melders, behelzende o.m. de aanpassing dat een melding ook meteen extern gedaan kan worden;

  Van mening zijnde dat:

- De Regeling melden vermoeden van een misstand een publiekrechtelijk karakter dient te hebben;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten:

 • Tijdig aan provinciale staten een voorstel voor te leggen voor een publiekrechtelijk regeling melden vermoeden van een misstand, o.a. behelzende een jaarlijkse rapportageverplichting aan provinciale staten en incorporerende de noodzakelijke wijzigingen vanwege bovengenoemde EU-Richtlijn;

 • Aan deze Regeling onder personeel, en andere volgens de EU-Richtlijn bevoegde melders, actieve bekendheid te geven zodra die is vastgesteld.

  En gaan over tot de orde van de dag,

  P. Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Opdracht statenonderzoeker naar acquisitiebeleid provincie Limburg in vergelijking met overige provincies

Lees verder

Motie Plusquin Geen tekort 2e Afwijkingenrapportage 2021 door toedoen van Wielerbaan Leudal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer