Motie Plusquin Geen tekort 2e Afwij­kin­gen­rap­portage 2021 door toedoen van Wielerbaan Leudal


12 november 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 12 november 2021,

Kennisgenomen hebbende van:

Het geamendeerde Statenbesluit inzake 2e Afwijkingenrapportage d.d. 5 november 2021.

Constaterende dat:

  • €750.000 uit de 2e Afwijkingenrapportage 2021 wordt gehaald om de Veilige Wieleromgeving Leudal in de gemeente Leudal te subsidiëren;

  • De aanleg van de wielerbaan lokaal op veel verzet stuit;

  • Eerder een subsidiebeschikking uit het statenvoorstel ‘Dekkingsvoorstel sportaccommodaties in Leudal en Maasgouw’ op 21 december 2020 door een meerderheid in provinciale staten verworpen is;

  • Hierdoor geenszins een gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt om een subsidiebeschikking hieromtrent tegemoet te zien;

  • Dit niet getuigt van zinnig en zuinig besteden van provinciale gelden zoals het collegeprogramma voorschrijft;

    Van mening zijnde dat:

- Het provinciale bestuur naar zijn inwoners toe niet zonder meer subsidie kan verlenen aan een project waar nog veel onduidelijkheid over bestaat;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

- Het subsidiebedrag van €750.000 ten behoeve van de Veilige Wieleromgeving Leudal niet aan de gemeente Leudal te verlenen, en dit bedrag over te hevelen naar de Algemene Middelen.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SVL, GL (2), FvD, PVV

Tegen

D66, PvdA, SP, 50PLUS, LOKAAL-LIMBURG, CDA, VVD, GL (1)

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Voorleggen publiekrechtelijke Regeling melden vermoeden van een misstand

Lees verder

Motie Loomans Waterveiligheidsnorm bebouwd gebied Heuvelland op zelfde peil rest van Nederland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer