Motie Loomans Water­vei­lig­heidsnorm bebouwd gebied Heuvelland op zelfde peil rest van Nederland


16 december 2021

Provinciale staten van Limburg in vergadering bijeen op 16 december 2021, gelezen Statenvoorstel inzake Provinciaal Waterprogramma 2022-2027,

Constaterende dat:

 • De norm voor waterveiligheid in Nederland, en dus ook Limburg, gesteld is op 1:100 (1x in 100 jaar);
 • Dat alleen van deze norm wordt afgeweken voor het bebouwd gebied in het Heuvelland; hier geldt een 4x lagere norm van 1:25 (1x in 25 jaar);
 • Bewoners van laaggelegen woningen of bedrijven daardoor gedwongen worden om zelf aanvullende maatregelen te treffen;

Overwegende dat:

 • Het Provinciaal Waterprogramma 2022-2027 de ambitie benoemt om waar dit mogelijk is ook in het heuvelland een hogere norm te realiseren
 • De verwachting is dat weersextremen in de toekomst vaker zullen optreden;
 • Juist het unieke, hellende terrein van het Heuvelland om een hogere waterveiligheidsnorm vraagt dan 1:25;
 • De hoogwaterramp van juli 2021 vele honderden miljoenen aan schade heeft veroorzaakt aan het bebouwde gebied in het Heuvelland, waaronder bij bewoners, aan infrastructuur en voorzieningen;
 • Door de maatschappelijke discussie hierover meer onderzoek nodig is om tot een hoger waterveiligheidsniveau te komen;
 • Het oplossen van wateroverlast knelpunten een grote inspanning vraagt, zowel in menskracht als in middelen, van meerdere partners;

Van mening zijnde dat:

 • Op veiligheid van mens, dier, huis en haard geen prijs behoort te staan;
 • Alle Limburgers zo goed mogelijk beschermd moeten worden tegen overstromingen;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

 • Te onderzoeken op welke manier de waterveiligheidsnorm in het Heuvelland op 1:100 kan worden gebracht, zodat bewoners en bedrijven hier dezelfde bescherming genieten tegen watersnood als in de rest van Nederland en Limburg;
 • In dit onderzoek alle facetten mee te wegen, waarbij veiligheid, maatschappelijke ontwrichting en landschappelijke impact een leidende rol spelen;
 • Dit onderzoek binnen een jaar aan provinciale staten voor te leggen, zodat deze een gedegen besluit kunnen nemen over de waterveiligheidsnorm in het Heuvelland.

En gaan over tot de orde van de dag,

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, 50PLUS, LOKAAL-LIMBURG, SP, GL, PvdA, D66, CDA, VVD

Tegen

FvD, SVL

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Geen tekort 2e Afwijkingenrapportage 2021 door toedoen van Wielerbaan Leudal

Lees verder

Motie Loomans Coördineer evacuatieplan dieren bij rampen in Limburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer