Motie Plusquin Opdracht staten­on­der­zoeker naar acqui­si­tie­beleid provincie Limburg in verge­lijking met overige provincies


12 november 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 12 november 2021,

Constaterende dat:

  • De voorgenomen subsidie aan DSM maatschappelijk veel stof deed opwaaien;
  • Het Limburgse acquisitiebeleid bedoeld is om het vestigingsklimaat hier zo gunstig mogelijk te maken;
  • Het college in beginsel geheimhouding hanteert ten aanzien van Limburgse acquisitiedossiers;

Overwegende dat:

  • Het onduidelijk is of het Limburgse acquisitiebeleid in vergelijking met andere Nederlandse provincies te ambitieus dan wel te voorzichtig is;
  • Provinciale gelden conform het collegeprogramma zinnig en zuinig besteed dienen te worden;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

  • Middels de griffier te achterhalen hoe de overige Nederlandse provincies omgaan met hun provinciale acquisitiebeleid, en dit af te zetten tegen het Limburgse acquisitiebeleid;
  • Deze uitkomsten te doen toekomen aan provinciale staten via de controlecommissie.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen