Motie Plusquin Opdracht staten­on­der­zoeker naar acqui­si­tie­beleid provincie Limburg in verge­lijking met overige provincies


12 november 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 12 november 2021,

Constaterende dat:

  • De voorgenomen subsidie aan DSM maatschappelijk veel stof deed opwaaien;
  • Het Limburgse acquisitiebeleid bedoeld is om het vestigingsklimaat hier zo gunstig mogelijk te maken;
  • Het college in beginsel geheimhouding hanteert ten aanzien van Limburgse acquisitiedossiers;

Overwegende dat:

  • Het onduidelijk is of het Limburgse acquisitiebeleid in vergelijking met andere Nederlandse provincies te ambitieus dan wel te voorzichtig is;
  • Provinciale gelden conform het collegeprogramma zinnig en zuinig besteed dienen te worden;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

  • Middels de griffier te achterhalen hoe de overige Nederlandse provincies omgaan met hun provinciale acquisitiebeleid, en dit af te zetten tegen het Limburgse acquisitiebeleid;
  • Deze uitkomsten te doen toekomen aan provinciale staten via de controlecommissie.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Respecteren kwetsbare periode en uitspraak voorzieningenrechter Sterrebos

Lees verder

Motie Plusquin Voorleggen publiekrechtelijke Regeling melden vermoeden van een misstand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer