Motie Plusquin Voorkom aanrij­dingen met dassen


4 november 2022

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 4 november 2022,

Gelezen G-22-029 Gewijzigd Statenvoorstel Programmabegroting 2023, brief GS van 5-10-2022 (GS

DOC-00341008)

Constaterende dat:

- Jaarlijks 20 procent van de dassenpopulatie in het verkeer omkomt, waarmee het verkeer voor deze dieren de belangrijkste doodsoorzaak is

- Dit ook een gevaar is voor de verkeersveiligheid

- Stichting Das en Boom een overzicht heeft van voor dassen gevaarlijke oversteekplaatsen

Overwegende dat:

- Door middel van rasters en dassentunnels of –buizen de onveiligheid voor dier en mens effectief te bestrijden is

- De zorgplicht uit de Wet natuurbescherming (art. 1.11) een ieder verplicht in zijn/haar handelen of nalaten al datgene te doen wat mogelijk is om nadelige gevolgen voor de das als beschermde diersoort te voorkomen of beperken

Van mening zijnde dat:

- Onnodig sterven van dassen, en gevaar voor de verkeersveiligheid vermeden dienen te worden

- De wettelijke zorgplicht geldt voor een ieder, dus ook de provincie Limburg als wegbeheerder

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

- Mede aan de hand van actuele gegevens van Stichting Das en Boom een overzicht te maken van oversteekplaatsen op provinciale wegen die het grootste gevaar opleveren voor aanrijdingen met dassen

- Op basis daarvan met een voorstel te komen om op minimaal 5 locaties faunavoorzieningen aan te leggen die aanrijdingen met dassen voorkomen.

En gaan over tot de orde van de dag.

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Fractie Palmen, FvD, D66, PvdA, SP, GL, LOKAAL-LIMBURG, PVV, 50PLUS

Tegen

CDA, VVD, JA21