Motie Plusquin Extra inzet op besparing van ener­­gie­­ge­­bruik door provincie


4 november 2022

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 4 november 2022,

Constaterende dat:

 • Er momenteel sprake is van ongekend hoge energieprijzen in Europa;
 • Veel Limburgers financiële problemen hebben door deze prijsstijgingen;
 • De provincie een relatief grote gebruiker van energie is;
 • De provincie geen directe rol heeft in de aanpak van energiearmoede van individuele inwoners;

Overwegende dat:

 • De provincie Limburg wel een directe rol heeft in haar eigen, interne energieverbruik;
 • Dit eenvoudig teruggebracht kan worden, middels zogenaamde ‘quick wins’;
 • Deze kunnen bestaan uit het plaatsen van tijdschakelaars op apparatuur die ’s nachts niet gebruikt wordt, het terugdraaien van de verwarming op 19o C en het uitzetten van de verlichting;
 • Bij deze maatregelen rekening gehouden kan worden met randvoorwaarden zoals veiligheid en arbeidsomstandigheden;
 • Een vermindering van het energieverbruik door de provincie kan leiden tot verlaging van de energieprijzen, die ten goede komt aan alle inwoners;

Van mening zijnde dat:

 • De provincie Limburg een voorbeeldfunctie heeft voor de Limburgers;
 • De provincie solidair moet zijn met haar inwoners;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten:

 • Om te inventariseren welke extra energiebesparingsmogelijkheden de provincie op korte termijn zou kunnen realiseren (‘quick wins’) en deze breed binnen de organisatie toe te passen.

En gaan over tot de orde van de dag.

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Fractie Palmen, GL, SP, PvdA, D66, 50PLUS

Tegen

CDA, VVD, LOKAAL-LIMBURG, JA21, FvD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Ondersteunen gezamenlijke inkoop energiebesparing ondersteunen

Lees verder

Motie Plusquin Voorkom aanrijdingen met dassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer