Motie Plusquin Onder­steunen geza­men­lijke inkoop ener­gie­be­sparing onder­steunen


4 november 2022

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 4 november 2022,

Gelezen G-22-029 Gewijzigd Statenvoorstel Programmabegroting 2023, brief GS van 5-10-2022 (GS

DOC-00341008)

Constaterende dat:

- Door de hoge energieprijzen veel Limburgers hun huizen willen laten isoleren;

- Isoleren en verbouwen momenteel een lange wachttijd hebben, en de kosten stijgen door een schaarste aan mankracht en materiaal;

- Veel woningen hierdoor niet goed geïsoleerd zijn en huishoudens door de hoge energieprijzen financiële problemen hebben;

Overwegende dat:

- Veel mankracht, tijd en geld verloren gaat als willekeurig hier een huis en daar en huis aangepakt moet worden;

- Een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak per straat of per buurt hier voor doorstroming kan zorgen;

- Een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak mogelijk tot kortere wachttijden en kostendaling voor Limburgse huishoudens kan leiden;

Van mening zijnde dat:

- Het aspect van een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak tot op heden een blinde vlek is bij de verduurzaming van woningen;

Roepen het college van gedeputeerde staten op:

- In kaart te brengen waar de provincie een rol kan spelen om bij de verduurzaming van Limburgse woningen tot een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak in straten of buurten te komen;

- Dit te doen in samenwerking met Limburgse gemeentes;

- Over de voortgang en uitwerking hiervan te rapporteren aan provinciale staten.

En gaan over tot de orde van de dag.

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Fractie Palmen, 50PLUS, GL, SP, D66, PvdA

Tegen

CDA, LOKAAL-LIMBURG, VVD, JA21, FvD, PVV