Motie Plusquin Stop invliegen groente en fruit naar Maas­tricht Aachen Airport


4 november 2022
Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 4 november 2022,

Gelezen G-22-029 Gewijzigd Statenvoorstel Programmabegroting 2023, brief GS van 5-10-2022 (GS DOC-00341008)

Constaterende dat:

- Het invliegen van versproducten als groente en fruit, in plaats van productie en transport via lokale ketens, veel (fossiele) energie kost

Overwegende dat:

 • De import van dergelijke versproducten concurreert, vaak niet op gelijke voorwaarden, met lokale productie

 • Twee grootwinkelbedrijven zelf hebben besloten om geen groente en fruit als luchtvracht meer te importeren

 • Provincie Limburg grootaandeelhouder is van Maastricht Aachen Airport, en als zodanig aan de exploitatie van de luchthaven, met inbegrip van de keuze van inkomende vracht, voorwaarden en eisen kan stellen

  Van mening zijnde dat:

  • Lokale productie en lokale voedselketens dienen te worden gestimuleerd

  • De provincie Limburg daaraan een bijdrage dient te leveren, en de haar daarvoor ter beschikking staande bevoegdheden en handelingsmogelijkheden dient te benutten

   Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

- Haar positie als grootaandeelhouder van Maastricht Aachen Airport te benutten om geen groente en fruit, en overige versproducten, als inkomende luchtvracht meer te accepteren

En gaan over tot de orde van de dag

P. Plusquin
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Fractie Palmen, GL, SP

Tegen

D66, PvdA, LOKAAL-LIMBURG, 50PLUS, CDA, VVD, JA21, FvD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Behoud Brand-brouwerij voor Limburg en de Limburgers

Lees verder

Motie Plusquin Ondersteunen gezamenlijke inkoop energiebesparing ondersteunen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer