Motie Plusquin Start­no­titie conform busi­nes­scase MAA


11 november 2022

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 11 november 2022

Constaterende dat:

 • Er een businesscase MAA moet volgen in december, blijkens het geamendeerde statenvoorstel aangenomen in de provinciale staten

 • Deze business case betrekking heeft op de publieke sector

 • Het ministerie van financiën hier een handleiding voor opgesteld heeft

  Overwegende dat:

 • De businesscase voor MAA betrekking heeft op de publieke sector

 • Elke publieke businesscase vooraf gegaan moet worden door een startnotitie blijkens deze

  handleiding van het ministerie van financiën

 • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur voorschrijven om zorgvuldig te handelen

 • Deze bovendien voorschrijven om alle besluiten en handelingen naar behoren te motiveren

 • Provinciale staten een controlerende en kaderstellende taak hebben

  Van mening zijnde dat:

 • Alle wettelijke en openbare eisen opgevolgd moeten worden om tot een zo zorgvuldig mogelijke besluitvorming te komen

 • Openbaarheid van bestuur een groot goed is

  Verzoeken het college van gedeputeerde staten:

 • Om de startnotitie naar de businesscase van MAA openbaar te maken

 • De startnotitie van de businesscase te doen toekomen aan provinciale staten

  En gaan over tot de orde van de dag.

  Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GL, 50PLUS, SP, D66, Fractie Palmen

Tegen

CDA, VVD, LOKAAL-LIMBURG, JA21, FvD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Voorkom aanrijdingen met dassen

Lees verder

Motie Plusquin Onderbouw vrijstellingen grondwaterheffing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer