Motie Plusquin Onderbouw vrij­stel­lingen grond­wa­ter­heffing


16 december 2022
Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 15 en 16 december 2022

Constaterende dat:

  • Er thans in de Grondwaterheffingsverordening in Artikel 10 een vrijstelling is voor een bepaald gebruik, te weten onttrekkingen ten behoeve van beregening of bevloeiing;

  • Er naast deze vrijstelling er een, voor de helft geldende, vrijstelling is vanwege infiltratie of retourbemaling (Artikel 5, lid 2), waarbij water daadwerkelijk terug komt in de bodem; alsmede een heffingsvrije voet van 10.000m3

    Overwegende dat:

  • Andere provincies een vrijstelling voor beregening en bevloeiing niet kennen, alsmede een andere heffingsvrije voet

  • De beleidsmatige achtergrond van deze (gedeeltelijke) vrijstellingen niet duidelijk is

    Van mening zijnde dat:

- Alle onttrekkingen in beginsel fiscaal gelijk dienen te worden behandeld;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

- Bij het Statenvoorstel tot vaststelling van een aan de Omgevingswet aangepaste Grondwaterheffingsverordening, dan wel bij een ander op het voorliggende besluit volgend besluit, of beleidsnota terzake, het aspect vrijstelling expliciet te onderbouwen, zodat de beleidsmatige discussie rond vrijstellingen op een goede wijze gevoerd kan worden.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Fractie Westhoff, 50PLUS, SP, PvdA, D66, GL, PVV, VVD

Tegen

FvD, LOKAAL-LIMBURG, Fractie Palmen, JA21, CDA

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Startnotitie conform businesscase MAA

Lees verder

Amendement Plusquin Beëindig selectieve vrijstelling grondwaterheffing vanwege beregening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer