Motie Plusquin Verduur­zaming agra­rische sector


7 februari 2020

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 7 februari 2020,

Constaterende dat:

 • Bij de sonderende bespreking van de Nota Koers naar de toekomst (provinciaal beleidskader voor de Limburgse landbouw en agrifoodsector) de noodzaak van verduurzaming van de agrarische sector breed gedeeld werd;

 • De Nota nog wordt uitgewerkt, en aan Provinciale Staten zal worden voorgelegd;

  Overwegende dat:

 • De agrarische sector te maken heeft met, en onder druk staat van, toenemende eisen wat betreft milieuprestaties en duurzaamheid;

 • De sector wat betreft verduurzaming op een keerpunt staat, en mede door haar positie in de keten daarbij ondersteuning van de overheid nodig heeft;

  Van mening zijnde dat:

  • Publieke middelen moeten bijdragen aan publieke waarden, en verantwoording daarvan op zijn plaats is;

  • Verbetering van de milieu- en duurzaamheidsprestaties van de Limburgse landbouw ook bij kan dragen aan economische duurzaamheid, zonder dat dit ten koste mag gaan van dierenwelzijn;

   Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

  • In de uitgewerkte versie van de Nota bij alle investeringslijnen duidelijk te maken op welke wijze, en in welke mate, deze bijdragen aan reductie van emissies naar lucht (fijn stof, CO2, methaan, ammoniak), water (fosfaat, stikstof, pesticiden), bodem (vermesting) en verminderde afhankelijkheid van gei╠łmporteerde grondstoffen (zoals soja)

  • Investeringslijnen van significante betekenis op te nemen voor biologisch en natuurinclusief ondernemen

  • Investeringsfaciliteiten op te nemen voor verbetering van bodemkwaliteit (koolstofgehalte, bodemleven) en grondstofsubstitutie (bijv. verbouwing van lupine)

  • De investeringsfaciliteit uit de vorige collegeperiode voor innovaties ter bevordering van dierenwelzijn te behouden

  • Te bewaken dat technische oplossingen bij de duurzaamheidstransitie niet ten koste gaan van dierenwelzijn

   En gaan over tot de orde van de dag,

   Pascale Plusquin
   Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen