Amen­dement Behoud middelen voor Limburg Regen­boog­pro­vincie


7 februari 2020

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 7 februari 2020, kennisgenomen hebbend van het Gewijzigd Statenvoorstel Uitvoeringskader Sociale Agenda 2020-2023,

Constaterende dat:

 • De acceptatie, sociale veiligheid en gelijke behandeling van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekspersonen (LHBTIQA+) binnen de provincie verbetering behoeft
 • Voor dit doel reeds in de vorige collegeperiode in de Sociale Agenda middelen waren uitgetrokken

Overwegende dat:

* Zowel in het coalitieakkoord Vernieuwend Verbinden als in de daaraan
voorafgaande Verklaring van uitgangspunten is opgenomen dat alle
partijen ervoor staan dat iedereen in Limburg, van elke geaardheid,
sekse en genderoriëntatie het recht heeft om te zijn wie hij of zij is

Van mening zijnde dat:

* De Provincie Limburg een belangrijke rol kan spelen in het bevorderen
van de sociale acceptatie, de sociale veiligheid en gelijke behandeling
van LHBTIQA+

Besluiten:

 • Voor dit doel uit de voor integratie bestemde middelen in de Sociale Agenda een bedrag van € 0,1 mln. jaarlijks uit te trekken
 • Dat de exacte bestemming daarvan geschiedt in overleg met de betrokken maatschappelijke organisaties

 • P. Plusquin

  Partij voor de Dieren


  Status

  Aangenomen

  Voor

  PvdD, SP, GroenLinks, D66, PvdA, LOKAAL-LIMBURG, 50PLUS, CDA, VVD

  Tegen

  PVV, FvD