Motie Plusquin CETA bedreiging voor Limburg


7 februari 2020

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 7 en 14 februari 2020,

Constaterende dat:

 • de Tweede Kamer binnenkort een besluit zal nemen over de ratificatie van CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada;
 • zonder instemming van Nederland het CETA-verdrag niet volledig kan worden ingevoerd;
 • voor dit soort handelsverdragen, na ratificatie, een rechtsgang bestaat, te weten het ICS (Investment Court System) die buiten het normale Nederlandse rechtsstelsel staat;

  Overwegende dat:
 • Het IPO bestuur in de AV heeft gevraagd om als provincie een oordeel te hebben over het CETA-verdrag;
 • CETA investeringen van Canadese bedrijven in Nederland – zoals vanbeleggers die woningen opkopen, gaswinningsbedrijven, zware of chemische

  industrie of mondiale agrarische bedrijven – beschermt tegen overheidsbeleid dat deze investeerders, naar hun mening, benadeelt, waarna deze investeerders schadeclaims kunnen indienen;

 • CETA de provinciale beleidsruimte aan banden legt, omdat het beleid, vanwege

  CETA-afspraken, op gebieden zoals de verstrekking van vergunningen en de ruimte om publieke diensten te reguleren, in strijd kan zijn met de rechten van buitenlandse investeerders;

 • de bepalingen in het CETA-verdrag vrijhandel en investeringsbescherming boven alle andere; maatschappelijke belangen stellen, waarbij voedselveiligheid, milieubeleid, dierenwelzijn, consumenten- en werknemersrechten onder druk komen te staan, waaruit volgt dat sectoren die toch al onder druk staan – zoals de landbouw en de veeteelt – te maken krijgen met oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland;

  Spreken uit dat:
 • De negatieve impact die CETA kan hebben op de provinciale beleidsruimte om publieke belangen te behartigen zeer ongewenst is;
 • Zij daarom een dringend beroep doen op de leden van de Tweede Kamer om het CETA-verdrag niet te ratificeren;

  Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten
  :
 • De zorgen van Provinciale Staten met betrekking tot CETA zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer over te brengen, en tevens in IPO-verband aan de orde te stellen

 • En gaan over tot de orde van de dag,

  P. Plusquin

  Partij voor de Dieren


  Status

  Aangenomen

  Voor

  PvdD, SP, GL, PvdA, LOKAAL-LIMBURG, 50PLUS, PVV, FvD

  Tegen

  CDA, VVD, D66