Motie Plusquin CETA bedreiging voor Limburg


7 februari 2020

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 7 en 14 februari 2020,

Constaterende dat:

 • de Tweede Kamer binnenkort een besluit zal nemen over de ratificatie van CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada;
 • zonder instemming van Nederland het CETA-verdrag niet volledig kan worden ingevoerd;
 • voor dit soort handelsverdragen, na ratificatie, een rechtsgang bestaat, te weten het ICS (Investment Court System) die buiten het normale Nederlandse rechtsstelsel staat;

  Overwegende dat:
 • Het IPO bestuur in de AV heeft gevraagd om als provincie een oordeel te hebben over het CETA-verdrag;
 • CETA investeringen van Canadese bedrijven in Nederland – zoals vanbeleggers die woningen opkopen, gaswinningsbedrijven, zware of chemische

  industrie of mondiale agrarische bedrijven – beschermt tegen overheidsbeleid dat deze investeerders, naar hun mening, benadeelt, waarna deze investeerders schadeclaims kunnen indienen;

 • CETA de provinciale beleidsruimte aan banden legt, omdat het beleid, vanwege

  CETA-afspraken, op gebieden zoals de verstrekking van vergunningen en de ruimte om publieke diensten te reguleren, in strijd kan zijn met de rechten van buitenlandse investeerders;

 • de bepalingen in het CETA-verdrag vrijhandel en investeringsbescherming boven alle andere; maatschappelijke belangen stellen, waarbij voedselveiligheid, milieubeleid, dierenwelzijn, consumenten- en werknemersrechten onder druk komen te staan, waaruit volgt dat sectoren die toch al onder druk staan – zoals de landbouw en de veeteelt – te maken krijgen met oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland;

  Spreken uit dat:
 • De negatieve impact die CETA kan hebben op de provinciale beleidsruimte om publieke belangen te behartigen zeer ongewenst is;
 • Zij daarom een dringend beroep doen op de leden van de Tweede Kamer om het CETA-verdrag niet te ratificeren;

  Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten
  :
 • De zorgen van Provinciale Staten met betrekking tot CETA zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer over te brengen, en tevens in IPO-verband aan de orde te stellen

 • En gaan over tot de orde van de dag,

  P. Plusquin

  Partij voor de Dieren


  Status

  Aangenomen

  Voor

  PvdD, SP, GL, PvdA, LOKAAL-LIMBURG, 50PLUS, PVV, FvD

  Tegen

  CDA, VVD, D66

  Lees onze andere moties

  Amendement Behoud middelen voor Limburg Regenboogprovincie

  Lees verder

  Motie Inzet van middelen voor maatregelen voor kringlooplandbouw en dierenwelzijn bij Limburgse agrariërs

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer