Motie Kappen met nodeloos kappen langs provin­ciale wegen


13 december 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 12-13 december 2019

Gelezen G-19-040 Statenvoorstel Actieplan 1 miljoen bomen, brief GS van 5-11-2019(GS 2019-80184),

Constaterende dat:

 • Beperken van verlies aan bomen een even grote bijdrage levert aan behoud van een gezondebomenstand als stimuleren van aanplant

 • De CROW-richtlijn voor een obstakelvrije zone niet bindend is, maar een aanbeveling

 • Bij bomenkap langs provinciale wegen er weliswaar een compensatieplicht is, maar deze in de praktijk niet altijd tijdig, volledig en kwalitatief volwaardig geschiedt

  Overwegende dat:

 • Er meerdere signalen zijn dat burgers het verdwijnen van bomen langs provinciale wegenzeer negatief waarderen

 • Er wetenschappelijk onderzoek is dat bomen langs de weg (tunneleffect) juist een positieveinvloed hebben op rijgedrag en verkeersveiligheid

 • Dit ook door de CROW erkend wordt, waarbij de CROW aangeeft1 dat het bij de richtlijn “nietgaat om massaal weghalen van bomen” maar om het “vinden van een juiste balans”

 • Bij die balans ook de waarde van specifieke bomen een rol speelt

 • De Natuur en milieufederatie Limburg en Stichting Limburgs Landschap zeer veel kennis hebben over de waarde van bomen en alternatieve oplossingen hebben aangegeven

  Van mening zijnde dat:

Nodeloos kappen ten allen tijde vermeden dient te worden

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • Lopende en toekomstige kap-plannen voor advies voor te leggen aan de Natuur enmilieufederatie Limburg (NMF) en Stichting het Limburgs Landschap (SLL)

 • De ingewonnen adviezen bij het uiteindelijke besluit te betrekken (specifiekemotiveringsplicht), mits deze binnen redelijke termijn zijn aangeleverd

 • Eventuele compensatie tijdig, volledig en volwaardig uit te voeren, en ook daarbij NMF enSLL te betrekken

  En gaan over tot de orde van de dag

  P. Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen