Motie Limburgs natuurlijk erfgoed hoog­stam­fruit­bomen, heggen en graften


13 december 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 12-13 december 2019,

Gelezen G-19-040 Statenvoorstel Actieplan 1 miljoen bomen, brief GS van 5-11-2019(GS 2019-80184)

Constaterende dat:

In het Statenvoorstel een subsidieregeling Bomenplan wordt aangekondigd, waarvan decriteria nog niet vaststaan;

Overwegende dat:

 • Hoogstamfruitbomen, heggen en graften van oudsher een unieke functie voor mens en diervervullen in het Limburgse landschap, échte Limburgse streekproducten opleveren en debiodiversiteit bevorderen;

 • De provincie Limburg talloze regionale fruitrassen kent;

 • Terecht in het Statenvoorstel deze als landschapselementen geschaard worden onder het Actieplan;

  Van mening zijnde dat:

Een bijzondere stimulering voor hoogstamfruitbomen, heggen en graften op zijn plaats is;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • Binnen de te ontwerpen subsidieregeling Bomenplan aan de aanplant vanhoogstamfruitbomen, heggen en graften een hoge prioriteit te geven, via hetsubsidiepercentage of anderszins;

 • Daarbij tevens, met het oog op zorgvuldig gebruik van gemeenschapsgeld, eeninstandhoudingsplicht als voorwaarde op te nemen, en indien nodig deze verplichting tefaciliteren in de subsidieregeling;

  En gaan over tot de orde van de dag,

  P. Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen