Motie Loomans Onaf­han­kelijk onderzoek naar uitstel renovatie start- en landingsbaan MAA


13 december 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 12-13 december 2019

Gelezen G-19-036 Statenvoorstel Ontwikkelingen Maastricht Aachen Airport en Informerend stuk Vijfde voortgangsrapportage na herziening basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport, brief van GS van 29-10-2019 (GS 2019 – 78987)

Constaterende dat:

 • Het College van GS voorstelt om in 2020 een renovatie van de start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport (MAA) uit te voeren, waarvan de kosten ca. € 25 miljoen bedragen;

 • Over de toekomst van MAA pas besloten zal worden na uitvoering van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) in 2020-2021, waarbij nog meerdere opties voor de exploitatie van de luchthaven mogelijk zijn,

  Overwegende dat:

- Het niet wenselijk is dat vóór dit besluit zonder noodzaak onomkeerbare en kostbare investeringen worden gedaan,

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • Vóór de opdrachtverlening voor de baanrenovatie een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren met als vraagstelling of de vernieuwing van de start en landingsbaan uitgesteld kan worden tot 2022, nadat de resultaten van de MKBA bekend zijn;

 • De uitkomsten van dit onderzoek ter kennis te brengen van Provinciale Staten.

  En gaan over tot de orde van de dag,

  Peter Loomans

  Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GL, PvdA, D66, FvD

Tegen

50PLUS, LOKAAL-LIMBURG, PVV, VVD, CDA