Motie Loomans Uitstel inves­te­ringen in parkeer­voor­zie­ningen MAA tot afronding MKBA


13 december 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 12-13 december 2019,

Gelezen G-19-036 Statenvoorstel Ontwikkelingen Maastricht Aachen Airport en Informerend stuk Vijfde voortgangsrapportage na herziening basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport, brief van GS van 29-10-2019 (GS 2019 – 78987),

Constaterende dat:

  • Het college van GS nu voorstelt om te investeren in uitbreiding van de parkeervoorzieningen;

  • Over de toekomst van Maastricht Aachen Airport pas besloten zal worden na uitvoering van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) in 2020-2021, waarbij nog meerdere opties voor de exploitatie van de luchthaven mogelijk zijn;

    Overwegende dat:

- Het niet wenselijk is dat vóór dit besluit zonder noodzaak onomkeerbare en kostbare investeringen worden gedaan;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

- De investering in uitbreiding van de parkeervoorzieningen uit te stellen tot de resultaten van de MKBA bekend zijn,

En gaan over tot de orde van de dag,

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, GL, D66

Tegen

50PLUS, LokaalLimburg, PVV, VVD, CDA, FvD