Amen­dement Over­gangs­recht beperken tot meldingen en al verleende (ontwerp) vergun­ningen


22 november 2019

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 15 november 2019, kennis genomenhebbend van het Gewijzigd Statenvoorstel G-19-026 Wijzigingsverordening OmgevingsverordeningLimburg 2014, paragraaf 2.14, Houden van geiten,

Constaterende dat:

- In vergelijking met de ter inzage gelegde ontwerp Wijzigingsverordening het overgangsrecht,neergelegd in Artikel 2.14.2 lid 3, is uitgebreid

Overwegende dat:

 • Het overgangsrecht, gezien de volksgezondheidsbelangen, zo beperkt mogelijk dient te zijn

 • Er geen concrete wettelijke bepaling in de weg staat aan het niet opnemen van aanvragen in het overgangsrecht

 • Uit de bij Provinciale Staten binnengekomen reacties in merendeel blijkt dat het dóórlopen van vergunningaanvragen en meldingen vanuit volksgezondheidsoogpunt op onbegrip stuit bij omwonenden en betrokken burgers

 • Het de intentie van de Staten is om de stop op nieuwvestiging en uitbreiding tijdelijk te laten gelden, tot er door het afronden van onderzoek duidelijkheid is over de exacte oorzaken van de negatieve volksgezondheidseffecten op bedrijfsniveau

 • Uit een oogpunt van rechtszekerheid het overgangsrecht wel dient te gelden voor reeds ingediende meldingen op grond van het Activiteitenbesluit en al verleendeomgevingsvergunningen, respectievelijk ter inzage gelegde ontwerp vergunningen van vóórde inwerkingtreding van het eerste Voorbereidingsbesluit (d.d. 20 december 2018)

  Van mening zijnde dat:

Volksgezondheid ten allen tijde de hoogste prioriteit heeft

Besluiten:

Het dictum onder beslispunt 1 van het besluit te wijzigen in:
1. De Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg Paragraaf 2.4, paragraaf 2.14, Houdenvan Geiten en de nota zienswijzen gewijzigd vast te stellen met in achtneming van de volgendewijzigingen:

 • De huidige tekst van Artikel 2.14.2 lid 3 b en c in het Statenvoorstel te schrappen

 • De nieuwe tekst van Artikel 2.14.2 lid 3 b als volgt te formuleren: “door het bevoegd gezag een omgevingsvergunning is verleend of een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage is gelegd”

 • In de Toelichting van artikel 2.14.2 dienovereenkomstig aan te passen, door de laatste zin te schrappen, en te vervangen door: “Daarin wordt bepaald dat het verbod niet van toepassing isop vóór 20 december 2018 ingediende meldingen op grond van het Activiteitenbesluit enverleende omgevingsvergunningen en ter inzage gelegde ontwerp vergunningen”.

  Gaan over tot de orde van dag

  Pascale Plusquin
  Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, GL, PvdA, D66, 50PLUS, PVV

Tegen

CDA, VVD, FvD, LOKAAL-LIMBURG