Motie Stimu­leren flexwonen


15 november 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 15 november 2019

Gelezen G-19-025 Statenvoorstel Kader kwaliteit Limburgse Centra, brief GS van 1-10-2019 (GS2019-72136)

Constaterende dat:

Blijkens de brief Stimuleringsaanpak flexwonen van het Ministerie van BZK van 29 mei jl. de provincie Limburg al expliciet interesse heeft getoond in het faciliteren en bevorderen van vormen van flexwonen.

Van mening zijnde dat:

 • In het Statenvoorstel Kwaliteit Limburgse Centra (Hoofdstuk 3) het inspelen op nieuwe woonvormen, o.m. flexwonen en tiny houses, terecht als thema genoemd wordt;

 • Onnodige belemmeringen in provinciale regelgeving dienen te worden aangepakt.

Verzoeken GS:

 • Actief te participeren in de Gebiedsgerichte versnellingsaanpak flexwonen van het Ministerie van BZK, waarin o.m. geschikte locaties voor tijdelijk wonen in beeld worden gebracht;

 • In de aangekondigde provinciale subsidieregeling voor gemeentelijke initiatieven extra te scoren voor initiatieven voor flexwonen en tiny houses;

 • Belemmeringen voor vormen van flexwonen in provinciale regelgeving te inventariseren,Provinciale Staten hierover te informeren, en een aanpak hiervan te formuleren

  En gaan over tot de orde van de dag,

  Pascale Plusquin (Partij voor de Dieren)
  Marlou Jenneskens (D66)
  Andy Rossel (GroenLinks)


Status

Overgenomen

Voor

Tegen