Motie Plusquin Uitvoe­ringsplan stroom­aan­sluiting groot­ver­bruikers


15 februari 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 15 februari 2019,

Constaterende dat:

- Beperkte transportcapaciteit, een sta in de weg vormt voor initiatiefnemers om voortvarend projecten voor duurzame opwekking van elektriciteit te realiseren;

Overwegende dat:

 • Het hierdoor voor initiatiefnemers van duurzame energieprojecten steeds moeilijker wordt om deze projecten te realiseren;

 • Er nog volop mogelijkheden liggen op locaties die geen enkele weerstand in de samenleving oproepen zoals het opwekken van zonne-energie op grote daken van (logistieke) bedrijven in Limburg;

 • Het realiseren van deze projecten nu interessant is vanwege de SDE+ rijksoverheidssubsidie;

 • Limburg moet voldoen aan de door de rijksoverheid opgelegde duurzame energiedoelstellingen en het verzoek past in LEKTA;

  Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • Met de netbeheerder Enexis in gesprek te blijven om de problemen met netcapaciteit spoedig en adequaat op te lossen, en over de voortgang en uitkomst hiervan halfjaarlijks aan PS te rapporteren;

 • Parallel aan deze gesprekken alle gebouwen met een dakoppervlak van 500m2 of groter voor 1-1- 2020 in kaart te brengen en met eigenaren van deze gebouwen het gesprek aan te gaan en hen te stimuleren deze daken met behulp van SDE+ subsidie te voorzien van zonne-energie systemen, en over de voorgang PS halfjaarlijks te rapporteren.

  En gaan over tot de orde van de dag,

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen