Motie Plusquin Geen contai­nerpark nucleair afval Tihange


15 februari 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 15 februari 2019

Constaterende dat:

- ENGIE Electrabel voornemens is een nucleair containerpark nabij de kerncentrale van Tihange te realiseren;

Overwegende dat:

 • De exploitatie van de kerncentrale Tihange tot 2025 is toegestaan;

 • Het nucleair containerpark tot circa 2100 zou blijven bestaan,

 • Het nucleair containerpark een capaciteit van 3.500 assemblages zou gaan krijgen terwijl voor de activiteiten van de kerncentrale Tihange slechts capaciteit van 1.500 assemblages voldoende zou zijn;

 • Er geen enkele noodvoorziening noch rampenbestrijdingsvoorzorgsmaatregel is voorzien rondom dit nucleair containerpark;

 • Het nucleair containerpark een tijdelijke en dus geen definitieve oplossing is voor het radioactief afval,

  Van mening zijnde dat:

- ENGIE Electrabel dit voornemen opnieuw niet in alle openheid en transparantie met de buitenwereld deelt en bespreekt en hiermee zelf de onrust veroorzaakt;

Spreken uit dat:

- In vervolg op eerdere uitspraken van Provinciale Staten - dat alle radioactieve activiteiten in en rond Tihange so snel mogelijk beëindigd moeten worden - het creëren van een nieuw nucleair containerpark bij Tihange niet gewenst wordt;

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

 • Dit standpunt met de Belgische overheid als met ENGIE Electrabel te delen;

 • Provinciale Staten actief te blijven informeren over de ontwikkelingen rondom de kerncentrale Tihange en dit nieuwe voornemen voor een nucleair containerpark.

  En gaan over tot de orde van de dag,

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, LOKAAL-LIMBURG, SP, PvdA, D66, GL, CDA

Tegen

PVV, VolkspartijLimburg, VVD