Geen taboe op vermin­dering van dier­aan­tallen


15 februari 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 15 februari 2019,

Constaterende dat:

* Verduurzaming van de veeteelt- en melkveesector een breed gedeelde waarde is, en een doelstelling van het overheidsbeleid

* Er in de varken- en pluimveehouderij (dierrechten), en bij de fosfaatmaatregelen veehouderij in het beleid al gestuurd wordt op dieraantallen

Overwegende dat:

* In de praktijk gebleken is dat met technische en bedrijfsvoeringsmaatregelen niet altijd voldoende duurzaamheidswinst te boeken is

* In het ontwerp-klimaatakkoord er, met instemming van de sector, voor de sector landbouw- en landgebruik een aanvullende ambitie is van 2,4-2,7 Mton CO2-equivalenten, bovenop de in het regeerakkoord opgenomen reductie-opgave van 3,5 Mton,

Van mening zijnde dat:

* Verduurzaming van de veeteelt- en melkveesector een zo belangrijke waarde is dat niet op voorhand bepaalde maatregelen kunnen worden uitgesloten

* Dit erom vraagt dat ook bij bestaande provinciale steun voor de sector, zo die wordt voortgezet, intensief op verduurzaming en klimaatwinst moet worden ingezet

Spreken uit dat:

* Vermindering van dieraantallen in de veehouderij en sturing daarop, niet langer dient te worden uitgesloten

* Zo er financiƫle steun verleend wordt aan deze sector, zoals in het programma Limburgse landbouw loont, een significante accentverschuiving richting duurzaamheid en vermindering van broeikasgasemissies wenselijk is

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA, SP, PartijvoordeDieren

Tegen

VolkspartijLimburg, D66, CDA, PVV, VVD, LOKAAL-LIMBURG.