Doorgaan met actieve soor­ten­be­scherming


15 februari 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 15 februari 2019, kennis genomen hebbend van het Informerend stuk Stand van zaken actieve soortenbescherming, dd. 18 december 2018,

Constaterende dat:

* Limburg tal van unieke soorten kent, die (nagenoeg) elders in het land niet voorkomen

* Uit het Informerend stuk van GS blijkt dat er voor meerdere soorten succesvolle inspanningen zijn gepleegd, maar dat nog voor lang niet alle soorten overleven verzekerd is

* De middelen voor actieve soortenbescherming o.g.v. de Natuurvisie 2016 ad 1 mln. € jaarlijks slechts t/m 2019 beschikbaar zijn

* Het Informerend stuk concrete voorstellen doet om de activiteiten voort te zetten

Overwegende dat:

* Het stoppen met de actieve soortenbescherming de inspanningen van de afgelopen jaren teniet zou doen

* Aan deze inspanningen ook tal van Limburgse burgers en natuurorganisaties een actieve bijdrage leveren

* De provincie een wettelijke verplichting heeft om een gunstige staat van instandhouding te realiseren, en dat deze met name zwaar weegt voor de uniek Limburgse soorten

Van mening zijnde dat:

* Actieve soortenbescherming ook vanaf 2020 dient te worden voortgezet, en daarvoor voldoende middelen ter beschikking moeten worden gesteld

Spreken uit dat:

* In ieder geval behoud van de bestaande middelen voor actieve soortenbescherming, ad 1 mln. € jaarlijks, vanaf 2020 wenselijk is, rekening houdend met prijsstijgingen

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

* Voor de uniek Limburgse soorten aanvullend een plan annex bestedingsvoorstel op te stellen en aan Provinciale Staten voor te leggen

* Daarbij de mogelijkheden voor cofinanciering door de EU en het Rijk te betrekken, en de mogelijkheden voor een bijdrage van burgers en bedrijven te verkennen

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen