Onder­zoeks­voorstel kinderen met aange­boren afwij­kingen


15 februari 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 15 februari 2019,

Constaterende dat:

* In Limburg (Noord Limburg en Parkstad) meer baby’s worden geboren met een afwijking en/of geestelijke beperking dan in de rest van het land

* Motie 2389 Houben e.a. om onderzoek naar de oorzaken hiervan te stimuleren met algehele stemmen in is aangenomen in de Statenvergadering van 15 juni 2018

* Er hiervoor geen budget meer is in vanuit de Sociale Agenda

Overwegende dat:

* Er nu een concreet voorstel voorligt om het onderzoek uit te voeren.

* Dit voorstel inhoudt dat sociaal-economische oorzaken, leefstijl en omgevingsfactoren in samenhang worden onderzocht

Van mening zijnde dat:

* Elk kind in Limburg een gezonde levensstart en dezelfde kansen verdient

* Verbeteracties veel effectiever zijn als eerst bekend is wat de er de oorzaken van zijn dat er in Limburg meer baby’s worden geboren met een afwijking en/of geestelijke beperking

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om :

* Het benodigde budget, zijnde ongeveer 250.000 euro vrij te maken uit de algemene middelen of overige middelen.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin,
Partij voor de Dieren

Tirza Houben
Partij van de Arbeid

Raimond Franssen
Lokaal Limburg

Andy Rossel
GroenLinks

Yolanda Claessens
SP

Jos van Rey
Volkspartij Limburg


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen