Doorgaan met natuur­her­stel­maat­re­gelen stikstof


22 juni 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 21 juni 2019,

Constaterende dat:

- de Raad van State op 29 mei jl. de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) buiten werking heeft gesteld;

- de provincie van het Rijk via het Provinciefonds middelen ontvangt voor de uitvoering van de PAS-herstelmaatregelen in de Natura 2000 gebieden, en die tot dusverre ook voor dat doel heeft besteed via de Reserve DU PAS;

- daarbij de voor het PAS gemaakte gebiedsanalyses maatgevend zijn;

Overwegende dat:

- blijkens de recente TK-brief van de Minister van LNV in het Bestuurlijk Overleg (BO) n.a.v. de PAS-uitspraak is afgesproken om door te gaan met de uitvoering van de bron- en natuurherstelmaatregelen;

- in het merendeel van de Natura 2000 gebieden de Kritische Depositiewaarden stikstof nog steeds (soms

verre) overschreden worden, en de staat van instandhouding van stikstofgevoelige habitats veelal nog steeds ongunstig is;

- ook bij toekomstige vergunningverlening de rechter, gegeven die slechte staat, kritisch zal beoordelen of voldoende gedaan wordt om die te verbeteren;

Van mening zijnde dat:

- er - gegeven de ongunstige staat van instandhouding in de gebieden, het belang van toekomstige vergunningverlening en de in het BO uitgesproken intenties - getrouw uitvoering dient te worden gegeven aan de natuurhersteldoelen waarvoor de PAS-middelen door het Rijk aan de provincie zijn verstrekt;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

- door te gaan met het besteden van de door het Rijk ter beschikking gestelde PAS-middelen aan natuurherstelmaatregelen in de Natura 2000 gebieden, met een prioriteitsstelling aan de hand van de gebiedsanalyses.

En gaan over tot de orde van de dag

P. Plusquin,
Partij voor de Dieren

K. Mertens
GroenLinks

M. Jenneskens
D66


Status

Overgenomen

Voor

Tegen