Bescherm Limburgers tegen overlast lucht­vaart


22 juni 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 21 juni 2019,

Constaterende dat:

- Uit stukken van het Ministerie van I&W blijkt dat in het kader van de Luchtvaartnota nachtvluchten bijMaastricht Aachen Airport niet langer worden uitgesloten

- Het Ministerie nu overweegt de militaire basis de Peel te heropenen, waardoor 3 keer per jaar 6 weken lang grote overlast ontstaat voor de omgeving door oefenvluchten

- De rust in het Heuvelland en op andere locaties steeds meer verstoord wordt door onverwachte vluchten zonder nut of noodzaak, toegestaan door TUG-ontheffingen.

- De provincie Limburg zich er niet tegen verzet dat bewoners van Eijsden geen duidelijkheid krijgen over de mate van en de oorzaken voor overlast vanuit luchthaven Luik.

Overwegende dat:
- Er nu juist door de provincie een traject van omgevingsafspraken voor MAA is ingezet, dat doorkruistwordt door de nu door het Ministerie ingebrachte optie van nachtvluchten

- De provinciale beleidsregels voor TUG-ontheffingen nu geen toets hebben op nut en noodzaak van
vluchten

Van mening zijnde dat:

- Bewoners van Eijsden in ieder geval recht hebben te weten aan welke overlast ze vanuit de luchthaven Luik worden blootgesteld, en wat daarvan de achtergronden zijn
- Onbelemmerde groei van de luchtvaart niet past in de klimaatinspanningen die Nederland via Klimaatwet en klimaatakkoord op zich heeft genomen te leveren

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
- Aan het Ministerie van I&W over te brengen dat het toestaan van nachtvluchten op Maastricht Aachen Airport niet aanvaardbaar is, evenals extra overlast door het heropenen van de vliegbasis de Peel
- De beleidsregels voor TUG-ontheffingen aan te vullen met een toets op nut en noodzaak, en Provinciale Staten hierover te informeren
- Bij de luchtvaartautoriteiten van de luchthaven Luik te bewerkstelligen dat de door bewoners van Eijsden gevraagde publieke informatie over vluchtschema’s de benutting van het luchtruim ter beschikking wordt gesteld
- Te bewerkstelligen dat de door bewoners van Eijsden gevraagde informatie over de totstandkoming van de luchtgebied-uitruil boven Zuid-Limburg openbaar gemaakt wordt

En gaan over tot de orde van de dag

P. Plusquin
Partij voor de Dieren

P. Baneke
GroenLinks

A. Berghorst
PvdA

R. van der Valk
SP

M. Jenneskens
D66

A. Fischer-Otten,
50PLUS
Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS, SP, D66, GroenLinks, PvdA

Tegen

FvD, CDA, PVV, VVD