Uitvoering geven aan Raad van State uitspraak PAS


22 juni 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 21 juni 2019,

Constaterende dat:

- de Raad van State op 29 mei jl. de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) met onmiddellijke ingang buiten werking heeft gesteld, daarbij onherroepelijke vergunningen uitzonderend

- hieruit volgt dat vergunningen die verleend zijn met gebruik making van de PAS, en die nog ter inzage liggen, uiteindelijk een toets bij de rechter niet zullen doorstaan

Overwegende dat:

- het wenselijk is om alleen valide vergunningen te verlenen en getrouw uitvoering te geven aan een rechterlijke uitspraak

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

- op grond van de PAS verleende en nog niet onherroepelijke vergunningen in te trekken en ontwerp vergunningen niet definitief te maken

En gaan over tot de orde van de dag

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen