Motie Krijg Dieren­voed­selbank Limburg van de grond


Ingediend op Wereld­die­rendag

4 oktober 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 4 oktober 2019, Werelddierendag,

Constaterende dat:

- In Limburg nog veel mensen in armoede leven en afhankelijk zijn van de Voedselbank

- Veel Limburgers die in financiële problemen raken een huisdier hebben

- Er in 2019 een initiatief is gestart, genaamd Dierenvoedselbank Limburg (DVB Limburg)

- Dierenvoedselbank Limburg in potentie minimaal 300 gezinnen van diervoeding kan voorzien

- Er een behoefte is van 1500-2000 gezinnen in Limburg, afgaande op aanvragen via bewindvoerders en andere stakeholders

- Er reeds een voeraanbod is voor 300 gezinnen, maar geen mogelijkheid om op te slaan

- Er voldoende aanbod is van diervoeding, vrijwilligers en 6 distributiepunten

- Er een opstartfinanciering benodigd is van € 10.000 voor inrichting en distributiemateriaal

- Er behoefte is aan een centrale opslag, met als kosten € 10.000 per jaar

Overwegende dat*:

- Huisdieren sociale contacten, beweging en dagstructuur bevorderen, stress verminderen, het veiligheidsgevoel verhogen en gevoelens van eenzaamheid tegengaan

- De provinciale overheid hierbij een aanvullende rol kan vervullen aan een al grote inzet vanuit de samenleving

Van mening zijnde dat:

- Het niet aanvaardbaar is dat huisdieren honger moeten lijden vanwege de financiële problematiek van een huishouden

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

- Een eenmalige startsubsidie te verlenen van € 10.000 aan DVB Limburg

- Een jaarlijkse donatie te geven van €10.000 vanwege de kosten van centrale opslag


  En gaan over tot de orde van de dag

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  PartijvoordeDieren, GroenLinks, PvdA, SP, D66, LOKAAL-LIMBURG

  Tegen

  PVV, FvD, VVD, CDA