Motie Plusquin Rekening houden met terri­to­ri­a­liteit bij verplaatsen van bevers


10 februari 2023

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 9 en 10 februari 2023.

Constaterende dat:

 • In Commissie RLN van 27 januari jl. de casus Tegelen aan de orde is geweest, waarbij door GS is toegezegd dat daar geen bevers gedood zullen worden;

 • Er signalen zijn binnen gekomen dat de gemeente Tegelen bij het verplaatsen van de dieren geen rekening houdt met territoriaal gedrag van de dieren.

  Overwegende dat:

- Bij het plaatsen van een bever in een territorium van een ander dier gevechten plaats vinden die tot de dood kunnen leiden;

Van mening zijnde dat:

- De regelgeving m.b.t. de bevers (de escalatieladder) naar de geest moet worden toegepast;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • Bij gebruik maken van een verleende ontheffing voor verplaatsing van bevers erop toe te zien dat die verplaatsing niet geschiedt naar territoria van andere bevers

 • In de casus Tegelen dit toezicht met onmiddellijke ingang actief uit te oefenen

  En gaan over tot de orde van de dag

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Plusquin inzake Varkenstallen Egchel

Lees verder

Motie Plusquin Concretiseer beleid luchtkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer