Motie Plusquin Rekening houden met terri­to­ri­a­liteit bij verplaatsen van bevers


10 februari 2023

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 9 en 10 februari 2023.

Constaterende dat:

 • In Commissie RLN van 27 januari jl. de casus Tegelen aan de orde is geweest, waarbij door GS is toegezegd dat daar geen bevers gedood zullen worden;

 • Er signalen zijn binnen gekomen dat de gemeente Tegelen bij het verplaatsen van de dieren geen rekening houdt met territoriaal gedrag van de dieren.

  Overwegende dat:

- Bij het plaatsen van een bever in een territorium van een ander dier gevechten plaats vinden die tot de dood kunnen leiden;

Van mening zijnde dat:

- De regelgeving m.b.t. de bevers (de escalatieladder) naar de geest moet worden toegepast;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • Bij gebruik maken van een verleende ontheffing voor verplaatsing van bevers erop toe te zien dat die verplaatsing niet geschiedt naar territoria van andere bevers

 • In de casus Tegelen dit toezicht met onmiddellijke ingang actief uit te oefenen

  En gaan over tot de orde van de dag

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen