Motie Plusquin Concre­tiseer beleid lucht­kwa­liteit


10 februari 2023
Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 10 februari 2023, gelezen P-22-026 GEWIJZIGD Statenvoorstel van de commissie RLN naar aanleiding van het rapport ZRK inzake Vergunningverlening toezicht en handhaving Provincie Limburg (PS DOC-00408792)

Constaterende dat:

 • In het Statenvoorstel het College aangeeft “Voortvarend aan de slag te gaan met de beleidsmatige uitwerking van het Schone Lucht Akkoord en de RUD ZL hierbij te betrekken”

 • Het Schone Lucht Akkoord, door de provincie Limburg ondertekend, tot doel heeft richting de WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit te koersen, en een bindend doel heeft van 50% gezondheidswinst in 2030

 • De EU de bestaande grenswaarden gaat aanscherpen, richting de WHO-advieswaarden, en ook een veel scherpere grenswaarde voor PM2,5, met name om de volksgezondheid te verbeteren

 • In de gemeente Nederweert zich nog in 2021, volgens gegevens van het RIVM, 10 van de 15 nationale overschrijdingen van de huidige EU-fijn stof grenswaarde voor (PM10) voordoen

  Overwegende dat:

 • Het College terecht heeft besloten (GS-besluit Concretiserend milieubeleid van 2 dec. jl) om meer geld ter beschikking te stellen voor een luchtmeetnet, zodat de toekomstige verbeteropgave voor kwaliteit van de buitenlucht adequaat kan worden vastgesteld

 • Daarmee voor bedrijven en burgers echter nog niet duidelijk is wat er concreet in dit kader (SLA en toekomstige EU normen) van hen gevraagd gaat worden

 • Evenmin duidelijk is welk juridisch instrumentarium daarvoor kan, c.q. moet, worden gehanteerd, ook wat betreft het actualiseren van bestaande vergunningen, en of de huidige uitvoeringscapaciteit van de RUD hiervoor voldoende is

 • Het College aangeeft dat het besluit Concretiserend milieubeleid nog moet worden uitgewerkt

  Van mening zijnde dat:

  • Burgers en bedrijven er recht op hebben te weten welke concrete inspanningen terzake van hen zullen worden gevraagd, waarbij het ook kan gaan om nieuwe bedrijfsprocessen en niet alleen end of pipe oplossingen

  • Daarbij, conform Motie 2858 Voncken e.a. er naar alle sectoren moet worden gekeken voor een evenredige bijdrage

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • De uitwerking van het besluit Concretiserend milieubeleid zo spoedig mogelijk ter hand te nemen, deze nog in deze collegeperiode af te ronden, met inbegrip van de consequenties voor bedrijven en burgers

 • Daarbij ook de juridische mogelijkheden voor actualisatie van bestaande vergunningen te betrekken, en de consequenties voor de uitvoeringscapaciteit van de RUD te trekken.

 • Indien noodzakelijk de Staten een voorstel voor te leggen voor aanpassing van de Omgevingsverordening terzake.

  En gaan over tot de orde van de dag,

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Rekening houden met territorialiteit bij verplaatsen van bevers

Lees verder

Motie Plusquin Betrekken Provinciale Staten bij afhandeling onderzoek grondverkoop Californië BV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer