Motie Plusquin inzake Varkenstallen Egchel


10 februari 2023

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 9 en 10 februari 2023,

Constaterende dat:

- Gemeente Peel en Maas een bestemmingsplan voorbereidt, dat vestiging van 6 varkensstallen, met in totaal ca. 38.000 dieren, mogelijk maakt vlakbij de dorpskern Egchel

- Er in een straal van 1,7 km. ten westen van Egchel er nu al stallen met een capaciteit voor ca. 100.000 varkens zijn, wat met reeds vergunde uitbreidingen en deze aanvraag in totaal op ca.150.000 dieren uitkomt

- In de aanvraag huisvesting van max. 8 arbeidsmigranten op het terrein zelf is voorzien, binnen een zeer beperkte straal van de stallen met alle overlast van dien

- Provinciale Staten de Omgevingsverordening 2021 hebben vastgesteld, die nieuwvestiging of uitbreiding in Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) niet langer mogelijk maakt, en de aanvraag ook niet valt onder de uitzonderingsmogelijkheid voor incidentele nieuwvestiging

- Bij de reeds verleende natuurvergunning uitgegaan is van emissiearme stallen die blijkens recente rechterlijke uitspraken niet de emissiereductie opleveren waarmee tot nu toe wordt gerekend

Overwegende dat:

- Het anderzijds vanwege de stikstofopgave aan de orde is dat bedrijven zullen moeten stoppen, en/of inkrimpen of aan strengere vergunningseisen moeten voldoen, ook in de directe omgeving van de geplande varkensstallen

- Met het hernieuwde uitstel van de invoering van de Omgevingswet ook de Omgevingsverordening 2021 pas in 2024 in werking zal treden,

- Waardoor de nu aangevraagde uitbreiding nog onder de thans geldende Omgevingsverordening valt als de aanvraag voor de stallen nog dit jaar wordt afgehandeld,

- Het bedrijf,, ook door gebruik te maken van een eerder verleende natuurvergunning op basis van inmiddels niet reëel gebleken emissiereducties, door de mazen van de regelgeving heen kan glippen

Van mening zijnde dat:

- Het niet wenselijk is, dat bedrijven op bovenstaande wijze door de mazen van wet- en regelgeving heen kunnen glippen, in een tijd dat agrarische bedrijven moeten stoppen en/of hun bedrijfsvoering ingrijpend moeten aanpassen vanwege de stikstof-regelgeving,

- Soortgelijke gevallen in kaart gebracht moeten worden om tegenstrijdigheden in de uitwerking van het stikstofbeleid tegen te gaan;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
- Casussen, zoals die in Egchel, in kaart te brengen;
- Een plan van aanpak op te stellen om casussen, zoals die in Egchel, te voorkomen;
- Actie te ondernemen om in de Egchelse casus te ervoor te zorgen dat de gemeente de regelgeving die erop betrekking heeft in de geest van de nieuwe Omgevingsverordening Limburg 2021 toepast;

En gaan over tot de orde van de dag

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, 50PLUS, SP, PvdA, D66, GroenLinks

Tegen

FvD, PVV, CDA, LOKAAL-LIMBURG, Omzien!, SVL, BVNL, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Ruimte voor diervriendelijke initiatieven varkenshouderij

Lees verder

Motie Plusquin Rekening houden met territorialiteit bij verplaatsen van bevers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer