Motie Plusquin Overzicht ener­gie­be­spa­rende beleids­in­stru­menten


1 juli 2022

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 1 juli 2022,

Constaterende dat:

  • Er geen overzicht is van de instrumenten die de provincie Limburg heeft om energiebesparing te stimuleren, al dan niet tezamen met gemeentes, burgers, instellingen en bedrijven partijen

Overwegende dat:

  • Door de oorlog in Oekraïne en het klimaatprobleem energiebesparing een grote en onmiddellijke urgentie heeft
  • De recente presentatie terzake voor de commissie MD geen compleet overzicht bood

Van mening zijnde dat:

  • De provincie een rol te vervullen heeft om in de huidige situatie aan energiebesparing een hoge prioriteit te geven

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

  • Aan Provinciale staten een overzicht te verschaffen van de instrumenten die de provincie heeft om energiebesparing te stimuleren, te onderscheiden in regulerende en budgettaire instrumenten
  • Daarbij ook instrumenten en maatregelen te betrekken waarvoor de provincie een partnerschap kan aangaan met gemeentes, burgers, instellingen en bedrijven
  • Deze instrumenten te ranken in volgorden van effectiviteit
  • Dit overzicht uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 te verschaffen

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen