Motie Plusquin Keren van slechte staat Limburgse graften


1 juli 2022

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 1 juli 2022,

Constaterende dat:

  • De motie 2539 d.d. 13 december 2019 betrekking heeft op unieke Limburgse landschapselementen die in slechte toestand verkeren, zoals graften;
  • Veel Limburgse graften blijkens recent onderzoek nog steeds in slechte staat zijn;

Overwegende dat:

  • Gedeputeerde staten motie 2539 hebben overgenomen met als dictum prioriteit te geven aan de aanleg van graften en de instandhouding hiervan te bevorderen;
  • Hiervoor gelden van gemeentes, het Rijk en de EU beschikbaar zijn maar die niet genoeg ingezet worden voor gunstige instandhouding;
  • Graften beschermen tegen modderstromen, veel flora en fauna huisvesten en thuishoren in het Limburgse landschap;
  • Graften daarom terecht als landschapselementen genoemd worden in het actieplan 1 miljoen bomen;

Van mening zijnde dat:

  • De overgenomen motie 2539 ten volle naar de geest moet worden uitgevoerd;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

  • Aan motie 2539 alsnog gevolg te geven door de slechte staat van Limburgse graften te keren, en instandhouding te bevorderen;
  • Dit te doen in planmatige en financiële samenspraak met gemeentes, het Rijk en de EU, en waar nodig bij te springen via de subsidieregeling Bomenplan of anderszins;
  • Provinciale staten over de voortgang hiervan te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Gebruik provinciale bevoegdheid om bomen beter te beschermen

Lees verder

Motie Plusquin Overzicht energiebesparende beleidsinstrumenten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer