Motie Plusquin Keren van slechte staat Limburgse graften


1 juli 2022

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 1 juli 2022,

Constaterende dat:

  • De motie 2539 d.d. 13 december 2019 betrekking heeft op unieke Limburgse landschapselementen die in slechte toestand verkeren, zoals graften;
  • Veel Limburgse graften blijkens recent onderzoek nog steeds in slechte staat zijn;

Overwegende dat:

  • Gedeputeerde staten motie 2539 hebben overgenomen met als dictum prioriteit te geven aan de aanleg van graften en de instandhouding hiervan te bevorderen;
  • Hiervoor gelden van gemeentes, het Rijk en de EU beschikbaar zijn maar die niet genoeg ingezet worden voor gunstige instandhouding;
  • Graften beschermen tegen modderstromen, veel flora en fauna huisvesten en thuishoren in het Limburgse landschap;
  • Graften daarom terecht als landschapselementen genoemd worden in het actieplan 1 miljoen bomen;

Van mening zijnde dat:

  • De overgenomen motie 2539 ten volle naar de geest moet worden uitgevoerd;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

  • Aan motie 2539 alsnog gevolg te geven door de slechte staat van Limburgse graften te keren, en instandhouding te bevorderen;
  • Dit te doen in planmatige en financiĆ«le samenspraak met gemeentes, het Rijk en de EU, en waar nodig bij te springen via de subsidieregeling Bomenplan of anderszins;
  • Provinciale staten over de voortgang hiervan te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen