Motie Plusquin Gebruik provin­ciale bevoegdheid om bomen beter te beschermen


1 juli 2022

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 1 juli 2022,

Constaterende dat:

  • De provincie Limburg met het 1 miljoen bomenplan als doelstelling heeft om het bomenbestand in Limburg uit te breiden
  • De provincie de bevoegdheid heeft, op grond van artikel 4.2 lid 3 Wet natuurbescherming, om de kap van bomen in het buitengebied te verbieden, voor een telkens verlengbare periode van 5 jaar
  • Als criterium daarbij geldt “ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden”, wat echter nooit door GS in beleid of beleidsregels is uitgewerkt
  • Provincie Noord-Brabant terzake wel beleidsregels heeft geformuleerd (Provinciaal Blad 2016, 7021), inhoudende o.m. dat een verbod in ieder geval wordt opgelegd als de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000 gebied negatief beïnvloed kunnen worden

Overwegende dat:

  • Een dergelijk vellingsverbod, voor zover bekend, in de praktijk niet, of nauwelijks, wordt opgelegd, waardoor de bestaande provinciale bevoegdheid in feite een dode letter is
  • Het ontbreken van beleidsregels terzake daarbij een rol kan spelen

Van mening zijnde dat:

  • De uitbreidingsdoelstelling uit het 1 miljoen bomenplan ook wordt gediend door het bestaande Limburgse bomenbestand beter te beschermen

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

  • Voor de uitvoering van artikel 4.2 lid 3 Wet natuurbescherming, oftewel de bevoegdheid om bomenkap in het buitengebied te verbieden ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden, beleidsregels op te stellen
  • In deze beleidsregels in ieder geval op te nemen dat een verbod geldt als instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000 gebied negatief worden beïnvloed

En gaan over tot de orde van de dag

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Fractie Palmen, SVL, PvdA, SP, GL, D66, FvD, 50PLUS, PVV

Tegen

CDA, VVD, LokaalLimburg