Motie Plusquin Beleid ontwik­kelen voor schaal­sprong biolo­gische landbouw in 2030


1 juli 2022

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 1 juli 2022, kennis genomen hebbend van de Voorjaarsnota 2022

Constaterende dat:

 • De Europese Unie in de Green Deal het doel heeft gesteld van 25% biologische landbouw in 2030
 • De provincie Limburg geen beleid heeft om dit doel te realiseren, ook niet in het beleidskader Koers naar de Toekomst
 • De Voorjaarsnota aangeeft dat door IPO en Rijk er een voorstel voor het GLB/NSP (Nationaal Strategisch Plan) in ontwikkeling is, dat in september aan Provinciale staten wordt aangeboden

Overwegende dat:

 • Een dergelijk voorstel door PS moeilijk bij te sturen is, als het er eenmaal ligt
 • De provincie Noord-Brabant bijvoorbeeld wel een eigen doelstelling heeft, nl. 15% biologische landbouw in 2030
 • Daartoe diverse, ook niet-budgettaire instrumenten worden ingezet, zoals het stimuleren van biologische landbouw in het onderwijs, een grondstrategie en stimuleren van de afzet o.m. door campagnes
 • Wat Brabant vermag voor Limburg niet tot de onmogelijkheden kan behoren

Van mening zijnde dat:

 • De provincie haar bijdrage heeft te leveren aan het realiseren van de doelstelling voor biologische landbouw uit de Green Deal

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • Binnen het IPO bij de ontwikkeling van het GLB/NSP voorstel de stimulering van de biologische landbouw expliciet te agenderen, mede ter uitvoering van de doelstelling uit de Green Deal
 • Het beleidskader Koers naar de Toekomst voor de resterende periode in te zetten om deze doelstelling te realiseren
 • Over de beste manier om dit te doen in overleg te treden met vertegenwoordigers van de sector biologische landbouw

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Aanpak verdrinkingsgevallen wild bij de N564 langs Zuid-Willemsvaart

Lees verder

Motie Plusquin Gebruik provinciale bevoegdheid om bomen beter te beschermen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer