Motie Plusquin Aanpak verdrin­kings­ge­vallen wild bij de N564 langs Zuid-Willems­vaart


24 juni 2022
Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 23 en 24 juni 2022.

Constaterende dat:

  • Motie 2358 (03-11-2017) betrekking heeft op de onveilige situatie bij de N 564 langs de Zuid- Willemsvaart, ter hoogte van Weert, waar zich te water geraken en verdrinkingsgevallen (mens en dier) voordoen vanwege de steile wanden van het kanaal;

  • Er nu ter plekke FUP’s, maar met afrasteringen zijn geplaatst waardoor er weliswaar geen aanrijdingen met overstekend wild meer plaats vinden, maar het wild niet meer kan foerageren tussen de 2 Natura 2000 gebieden

  • Door deze situatie het wild gedwongen wordt de reis via het water te vervolgen, met de verdrinkingsdood als gevolg.

    Overwegende dat:

  • Provinciale staten Motie 2358 hebben aangenomen met als dictum dat GS oplossingen voor de onveilige situatie in kaart brengt;

  • De aangebrachte afrasteringen het effect van de FUP’s (grotendeels) teniet doen.

    Van mening zijnde dat:

- Motie 2358 naar de geest ten volle moet worden uitgevoerd.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

- Aan Motie 2358 alsnog gevolg te geven door een oplossing te zoeken voor de vele verdrinkingsgevallen van wild die zich bij de N564, locatie Zuid-Willemsvaart ter hoogte van Weert, nog voordoen, en daarover voor eind 2022 aan Provinciale staten te rapporteren.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, 50PLUS, LOKAAL-LIMBURG, D66, FvD, SP, GL, PvdA, PVV, CDA, SVL, Fractie Palmen

Tegen

VVD