Motie Plusquin 2nd opinion business case MAA


1 juli 2022

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 1 juli 2022,

Constaterende dat:

  • In de Provinciale Staten vergadering van 3 juni 2022 amendement 145 is aangenomen dat het college opdracht geeft om uiterlijk 31-12-2022 een voorstel met uitgewerkte business case voor Maastricht Aachen Airport aan PS voor te leggen

Overwegende dat:

  • De business case voor een luchthaven valt of staat met het aantal en type van de vliegtuigen die gebruik maken van deze luchthaven
  • Dat het verduurzamen van de luchthaven en het inrichten van een omgevingsfonds extra investeringen vraagt die terugverdiend moeten worden
  • Dat de voorziene intensivering van het vliegverkeer met een gelijktijdige reductie van het aantal ernstig gehinderden een flinke uitdaging zal worden
  • Er nog geen luchthavenbesluit en geen natuurvergunning voor MAA zijn aangevraagd, terwijl de Rijksoverheid middels wetgeving reductie doelstellingen voor 2030 heeft bepaald voor CO2 en stikstof waar ook het luchtverkeer aan zal moeten voldoen

Van mening zijnde dat:

  • Gezien de aanzienlijke en langdurige financiële implicaties van het te nemen besluit terzake het van groot belang is dat Provinciale Staten met betrekking tot de business case over een onafhankelijk verkregen 2nd opinion kan beschikken

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

  • Indien voor 31-12-2022 de voornoemde business case voor MAA wordt aangeboden aan PS, hierna zo spoedig mogelijk een second opinion in te winnen bij een onafhankelijk en gezaghebbend economisch onderzoeksbureau, zoals het Centraal Planbureau of CE Delft t.a.v. onder meer de haalbaarheid, onderbouwing en voledigheid van de business case en de financiële consequenties voor de provincie.
  • Deze second opinion uiterlijk 1-03-2023 aan te bieden aan PS

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen