Motie Plusquin Aanvullend Program­maplan over water­vei­lig­heidsnorm, aanspra­ke­lijkheid en adviezen Deltares


30 september 2022

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 30 september 2022, kennisgenomen hebbend van het Statenvoorstel Programmaplan ‘Samen naar een waterrobuust Limburg’

Constaterende dat:

  • De watersnoodramp in juli 2021 tot veel schade geleid heeft, en dan vooral in Zuid-Limburg;
  • De waterveiligheidsnorm voor het bebouwd gebied in het Heuvelland vier keer lager ligt dan in de rest van Nederland;
  • Deze waterveiligheidsnormering van het Heuvelland niet overal op orde is en niet overal gehaald wordt, waarvoor het waterschap Limburg volgens gedeputeerde staten verantwoordelijk is;
  • Provinciale staten in december 2021 motie 2813 hebben aangenomen om te onderzoeken of deze waterveiligheidsnorm op hetzelfde niveau als landelijk gebracht kan worden;
  • Deltares talloze adviezen en aanbevelingen doet omtrent de waterveiligheid in Limburg;

Overwegende dat:

  • De uitwerking van motie 2813 nog niet gerealiseerd is, en daardoor geen onderdeel vormt van het Statenvoorstel Programmaplan ‘Samen naar een waterrobuust Limburg’;
  • Over de aansprakelijkheid van het waterschap Limburg nog veel onduidelijkheid bestaat;
  • De adviezen en aanbevelingen van Deltares niet opgenomen zijn in het Statenvoorstel Programmaplan ‘Samen naar een waterrobuust Limburg’, zoals over de sifon in Bunde;
  • Deze onderzoeken van wezenlijk belang zijn voor de waterveiligheid in Limburg, waardoor voldoende aanleiding bestaat om het Statenvoorstel Programmaplan ‘Samen naar een waterrobuust Limburg’ op een later moment aan te passen;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

Een aanvullend Programmaplan te maken over de waterveiligheidsnorm voor het Heuvelland, de aansprakelijkheid van het waterschap Limburg en de adviezen van Deltares, zodra deze onderzoeken uitgewerkt zijn, en dit addendum vervolgens voor te leggen aan provinciale staten.

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Plusquin 2nd opinion business case MAA

Lees verder

Motie Plusquin Betrek dierenhulporganisaties bij evaluatie watersnoodramp Limburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer