Motie Plusquin Natuur­beheer en toezicht op wettelijk niveau brengen


8 april 2022
Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 8 april 2022

Gelezen Gewijzigd G-22-006 Statenvoorstel Duurzame financiering natuuropgaven; natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer & externe organisatiekosten

Constaterende dat:

 • De provincie wettelijk aan de lat staat (art. 1.12 lid 1 Wet natuurbescherming) voor het realiseren van een gunstige staat van instandhouding van Natura 2000 gebieden en wettelijk beschermde soorten;

 • In art. 1.12 lid 2 de Wet natuurbescherming is geregeld dat provincies ook verantwoordelijk zijn voor instandhouding van de NNN;

 • In Limburg niet voor de gehele NNN SNL-beheersubsidie wordt verleend;

 • Er geen subsidie wordt verleend voor toezicht en handhaving in de natuurgebieden.

  Overwegende dat:

 • Ook uit meerdere PBL rapportages blijkt dat instandhouding van de NNN wezenlijk is voor de staat van instandhouding Natura 2000 gebieden;

 • De Raad voor de Leefomgeving recent een rapport heeft uitgebracht waaruit blijkt dat de staat van instandhouding van de natuur in Nederland slecht is;

 • Daardoor op het spel staat of de provincie wel aan haar wettelijke verplichtingen m.b.t. natuurbeheer voldoet.

  Van mening zijnde dat:

  • De provincie Limburg aan haar wettelijke verplichtingen m.b.t. natuurbeheer dient te voldoen;

  • Voldoende toezicht en handhaving in de natuurgebieden essentieel zijn voor natuurbehoud, veiligheid en milieukwaliteit.

   Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

- Te onderzoeken welke beheerinspanning nodig is in NNN deelgebieden waarvoor nu geen beheersubsidie wordt verstrekt, om aan de wettelijke verplichtingen m.b.t. natuurbeheer te voldoen, en wat daarvan de financiële consequenties zijn;

- Daarbij ook te betrekken welke financiële inspanning nodig is om toezicht en handhaving voldoende te verzekeren;
- Hierover aan provinciale staten te rapporteren en daarbij tevens een voorstel sonderend aan te bieden om, via beheersubsidies, of op andere manier aan wettelijke verplichtingen, en een voldoende niveau van toezicht en handhaving, te voldoen;
- Deze rapportage en het sonderend voorstel nog voor de Voorjaarsnota aan te bieden.

En gaan over tot de orde van de dag

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Loomans Respecteer natuur- en landschapswaarden bij Watersley Sports en Talentspark

Lees verder

Motie Loomans Toepassen door cie M.e.r. erkende berekeningsmethode bij natuurvergunning MAA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer