Motie Loomans Toepassen door cie M.e.r. erkende bere­ke­nings­me­thode bij natuur­ver­gunning MAA


3 juni 2022

Provinciale staten van Limburg in vergadering bijeen op vrijdag 3 juni 2022,
Gelezen CORRECTIE GEWIJZIGD G-22-015 Statenvoorstel Toekomst Maastricht Aachen Airport, brief GS van 31-5-2022

Constaterende dat:

 • De Commissie Milieueffectrapportage (Cie m.e.r) de getrouwe uitvoering van de m.e.r- wetgeving bewaakt.

 • Bij de berekening van de effecten van vliegbewegingen op stikstofemissies de gemodelleerde warmte inhoud van de motoren een zeer belangrijke rol vervult

 • Bewonersorganisatie SATL bij de procedure natuurvergunning Lelystad Airport bezwaar heeft gemaakt tegen de door het bevoegd gezag gehanteerde wijze waarop de warmte-inhoud van vliegtuigmotoren wordt verwerkt in berekeningen van stikstofemissies

 • Deze kort gezegd erop neer komen dat met een lagere effectieve warmte-inhoud moet worden gerekend, t.w. 0 MW in plaats van de door het bevoegde gezag gehanteerde 43 MW

 • Commissie m.e.r. een advies heeft uitgebracht, strekkende tot erkenning van de juistheid van de berekeningsmethode van de organisatie SATL, in plaats van die van het bevoegd gezag

  Overwegende dat*:

 • De voorzitter van bewonersorganisatie SATL deze berekeningsmethode heeft gepresenteerd aan Provinciale staten ((25 mei jl..) en vergelijkenderwijs heeft toegepast op de voor MAA gedane berekeningen, zodat een ieder daarvan kennis kon nemen

 • Daaruit aanzienlijke verschillen naar voren kwamen met door het bevoegd gezag uitgevoerde berekeningen

 • Een juiste berekening van stikstofemissies niet alleen van ecologisch belang is, maar ook voor de juridische houdbaarheid van de in procedure zijnde natuurvergunning voor MAA, en de stikstofruimte voor toekomstige ontwikkeling van de luchthaven

  Van mening zijnde dat:

  • De overheid aan adviezen van de Cie m.e.r. een zwaar gewicht dient toe te kennen

  • MAA net als andere bronnen een bijdrage zal moeten leveren aan vervulling van de stikstofopgave, die de wet- en regelgeving in toenemende mate stelt

  • Voor de verdere ontwikkeling van MAA juridisch houdbaar vast moet staan wat de stikstofruimte is

   Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

- Te bewerkstelligen dat, in een wijziging of aanvulling van de aanvraag, de door de Cie m.e.r. erkende berekeningsmethode, voor stikstofemissies van bewonersorganisatie SATL wordt toegepast, strekkende tot hantering van een lagere (effectieve) warmte-inhoud van vliegtuigmotoren.

En gaan over tot de orde van de dag.

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Fractie Palmen, 50PLUS, SP, GL, D66, PvdA

Tegen

CDA, PVV, VVD, SVL, LokaalLimburg, FvD